02:52 - Thứ sáu, 30/08/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CÓ SỰ CẠNH TRANH VỀ GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VI-NA-SI-NO
.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thông báo về thông tin đăng ký tham dự chào bán riêng lẻ có sự cạnh tranh về giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI-NA-SI-NO do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh nắm giữ như sau:

Stt

Diễn giải

Số lượng

Đơn vị

1

Số cổ phần chào bán

693.000

cổ phần

2

Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán hợp lệ

03

nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư cá nhân

03

nhà đầu tư

 

Cá nhân trong nước

03

nhà đầu tư

 

Cá nhân nước ngoài

-

nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư tổ chức

-

nhà đầu tư

 

Tổ chức trong nước

-

nhà đầu tư

 

Tổ chức nước ngoài

-

nhà đầu tư

3

Tổng khối lượng cổ phần được đăng ký mua hợp lệ

1.193.000

Cổ phần

 

Nhà đầu tư cá nhân

1.193.000

Cổ phần

 

Cá nhân trong nước

1.193.000

Cổ phần

 

Cá nhân nước ngoài

-

Cổ phần

 

Nhà đầu tư tổ chức

-

Cổ phần

 

Tổ chức trong nước

-

Cổ phần

 

Tổ chức nước ngoài

-

Cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trân trọng thông báo.

VIS
Số lượt đọc: 2422  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42