01:36 - Thứ năm, 10/03/2011
Thông báo bán đấu giá cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4
 
1 Ngày đấu giá 28/03/2011
2 Lần đấu giá  
3 Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP
4 Vốn điều lệ 111,520,500,000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2,744,752
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2,744,752
7 Mệnh giá: 0
8 Giá khởi điểm: 2,000
9 Bước giá 10
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  100
12 Khối lượng tối đa 2,744,752
13 Giá trị phát hành 0
14 Số mức giá 2

 

 
File đính kèm  
  20100308 QUYCHEDG BANQUYENMUATHUYLOI4.pdf
  DANGBAO - TONGCTY XDTHUYLOI 4.pdf
  GCN - UBCK - TL4.pdf
  MAUDON-TONGCTY XD THUYLOI4-CTCP.doc
  MAUUQ-TONGCTY XDTHUYLOI4.doc
  TL4 ban cao bach phat hanh cho CDHH 150 ty (1).pdf
HOSE
Số lượt đọc: 8792  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42