09:40 - Thứ năm, 09/09/2010
Thông báo đấu giá: Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế
 

1 Ngày đấu giá 24/09/2010
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế
4 Vốn điều lệ 126.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.336.800
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.336.800
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 10.700
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  0
12 Khối lượng tối đa 0
13 Giá trị phát hành 43.368.000.000
14 Số mức giá 3

 

 
HOSE
Số lượt đọc: 5830  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42