09:38 - Thứ năm, 09/09/2010
Thông báo đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
 
1 Ngày đấu giá 15/09/2010
2 Lần đấu giá  
3 Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
4 Vốn điều lệ 554.720.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 11.610.000
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 11.610.000
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 17.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  0
12 Khối lượng tối đa 0
13 Giá trị phát hành 116.100.000.000
14 Số mức giá 2

 

HOSE
Số lượt đọc: 5676  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42