03:25 - Thứ hai, 14/07/2014
MCF - Tổng Giám đốc đã bán toàn bộ 50.000 CP
Ngày kết thúc giao dịch: 09/07/2014.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hoàng Nhữ

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: MCF

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,62%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/07/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 09/07/2014.

 
Theo HNX
Số lượt đọc: 48748  -  Cập nhật lần cuối: 03/02/23 04:22:47