02:27 - Thứ tư, 26/05/2010
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CÔNG TY PHÂN BÓN MIỀN NAM
 
1 Ngày đấu giá 16/06/2010
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: CÔNG TY PHÂN BÓN MIỀN NAM
4 Vốn điều lệ 377.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 9.520.450
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 9.520.450
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 11.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  100
12 Khối lượng tối đa 9.520.450
13 Giá trị phát hành 95.204.500.000
14 Số mức giá 2

 

File đính kèm  
  20100525-QCHE-CTYPHANBON MIENNAM.pdf
  20100526- CBTT SFC.pdf
  DUTHAO DIEULE SFC.pdf
  Thong bao dang bao - SFC.doc
  PHUONGANCPH SFC.pdf
  QĐINH PHEDUYETPHUONGAN CPH SFC.pdf
  MAUDON-CTYPHANBON MIENNAM.doc
  MAUUQ-CTY PHANBONMIENNAM.doc
HOSE
Số lượt đọc: 6224  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30