10:30 - Thứ ba, 13/04/2021
THÔNG BÁO V.v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
.

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.     Thời gian chốt danh sách: tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 13/04/2021 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Cổ đông.

2.     Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VISecurities.

3.     Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị VISecurities đề nghị Quý Cổ đông nếu có thay đổi về CMTND/Passport/địa chỉ thì thông báo tới VISecurities.

Mọi chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Phan Hoàng Linh – Thư ký Hội đồng quản trị qua điện thoại số 0977.380.047.

Trân trọng thông báo!

VIS
Số lượt đọc: 262  -  Cập nhật lần cuối: 06/05/21 05:08:43