VIS.Admin
 
09:58 - Thứ năm, 25/06/2020
Đại hội cổ đông năm 2020

Chi tiết nguồn tin
.

 

Ngị quyết ĐHCĐ 2020

Biên bản họp ĐHCĐ 2020

Chương trình họp ĐHCĐ 2020

Quy chế tổ chức Đại hội

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của TGĐ

Báo cáo của BKS

Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tờ trình thù lao HĐQT - BKS

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

Giấy mời họp 2020

Mẫu giấy ủy quyền

VIS
Số lượt đọc: 24210  -  Cập nhật lần cuối: 15/08/22 09:04:30