VIS.Admin
 
12:00 - Thứ năm, 19/07/2018
Đại hội cổ đông năm 2018

Chi tiết nguồn tin
.

 

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018.

- Chương trình họp ĐHCĐ 2018

- Giấy mời họp

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ ;

- Quy chế tổ chức đại hội

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

- Tờ trình ĐHCD thường niên 2018

- Báo cáo HĐQT 2018

- Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Mẫu giấy ủy quyền

VIS
Số lượt đọc: 2340  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42