VIS.Admin
 
12:00 - Thứ sáu, 21/04/2017
Đại hội cổ đông năm 2017

Chi tiết nguồn tin
.

 

- Biên bản và nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017

- Chương trình họp ĐHCĐ 2017

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

- Quy chế tổ chức Đại hội

- Báo cáo Hội đồng quản trị

- Báo cáo Tổng giám đốc

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sát

- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán

- Tờ trình thù lao HĐQT - BKS

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT

- Bản thông tin cá nhân của Mr. Long

VIS
Số lượt đọc: 2364  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42