VIS.Admin
 
12:00 - Thứ năm, 23/04/2015
Đại hội cổ đông năm 2015

Chi tiết nguồn tin
.

 

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Giấy mời họp đại hội cổ đông 2015

- Chương trình họp đại hội cổ đông 2015

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2015

- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Bản thông tin cá nhân của ứng viên

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát

- Báo cáo kết quả hoạt động 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015

- Báo cáo Ban Kiểm Soát VIS 2015

- Tờ trình phê chuẩn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Tờ trình thông qua Báo Cáo Tài Chính kiểm toán 2014

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

- Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

VIS
Số lượt đọc: 14966  -  Cập nhật lần cuối: 30/09/22 04:55:19