09:17 - Thứ tư, 28/08/2019
VISecurities: Thay đổi Thành viên Ban Điều hành
.

VISecurities: Thay đổi Thành viên Ban Điều hành.

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 02/02/2015 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Chứngkhoán Quốc tế Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Điều hành như sau:

  • Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Anh Tuấn theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02/02/2015. HĐQT sẽ xin ĐHCĐ phê duyệt việc từ nhiệm này tại cuộc họp gần nhất
  • Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam của Ông Nguyễn Anh Tuấn từ ngày 02/02/2015
  • Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam của Ông Nguyễn Hải Âu từ ngày 02/02/201
  • Chi tiết
VIS
Số lượt đọc: 13030  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42