10:39 - Thứ tư, 19/11/2014
VISecurities: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

  • Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Minh Hải theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 18/11/2014;
  • Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Phạm Quang Vinh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 18/11/2014;
  • Bổ nhiệm Ông Cao Thanh Định, Tổng Giám đốc làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/11/2014 thay thế vị trí thành viên HĐQT bị thiếu do Ông Trần Minh Hải có đơn từ nhiệm
  • Hội đồng Quản trị sẽ đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các cá nhân trên trong cuộc họp gần nhất.

Chi tiết

VIS
Số lượt đọc: 6328  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42